Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2014

No Provinsi Dapil Partai Urutan Nama LP Foto  
1 Kab. Bojonegoro 1 Partai Nasdem 0 Alkham M. Ubey foto Alkham M. Ubey
2 Kab. Bojonegoro 1 Partai Nasdem 0 Laji foto Laji
3 Kab. Bojonegoro 1 Partai Nasdem 0 Laji foto Laji
4 Kab. Bojonegoro 1 Partai Nasdem 0 Sri Ernawati foto Sri Ernawati
5 Kab. Bojonegoro 1 Partai Nasdem 0 Adlof Ismansyah foto Adlof Ismansyah
6 Kab. Bojonegoro 1 Partai Nasdem 0 Hendry Agustin Eka Putriani foto Hendry Agustin Eka Putriani
7 Kab. Bojonegoro 1 Partai Nasdem 0 Basir foto Basir
8 Kab. Bojonegoro 1 Partai Nasdem 0 Weni Agustina foto Weni Agustina
9 Kab. Bojonegoro 1 Partai Nasdem 0 Valentinus Boro Beda C foto Valentinus Boro Beda C
10 Kab. Bojonegoro 1 Partai Nasdem 0 Agusetya Kurniawan foto Agusetya Kurniawan
11 Kab. Bojonegoro 1 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Moch Dafel Mufrodhi foto Moch Dafel Mufrodhi
12 Kab. Bojonegoro 1 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Hidayatul Badi' foto Hidayatul Badi'
13 Kab. Bojonegoro 1 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Ima Fatia Rosyida foto Ima Fatia Rosyida
14 Kab. Bojonegoro 1 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Eko Priyono foto Eko Priyono
15 Kab. Bojonegoro 1 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Imarotul Khoiroh foto Imarotul Khoiroh
16 Kab. Bojonegoro 1 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Muhammad Rozi foto Muhammad Rozi
17 Kab. Bojonegoro 1 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Agus Supriyadi foto Agus Supriyadi
18 Kab. Bojonegoro 1 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Lilik Doni W foto Lilik Doni W
19 Kab. Bojonegoro 1 Partai Keadilan Sejahtera 0 Dwi Yudha Manufri foto Dwi Yudha Manufri
20 Kab. Bojonegoro 1 Partai Keadilan Sejahtera 0 Choiriyati foto Choiriyati
21 Kab. Bojonegoro 1 Partai Keadilan Sejahtera 0 Moh Toha foto Moh Toha
22 Kab. Bojonegoro 1 Partai Keadilan Sejahtera 0 Edi Cahyono foto Edi Cahyono
23 Kab. Bojonegoro 1 Partai Keadilan Sejahtera 0 Dina Rochanawati foto Dina Rochanawati
24 Kab. Bojonegoro 1 Partai Keadilan Sejahtera 0 Miftahul Khoiri foto Miftahul Khoiri
25 Kab. Bojonegoro 1 Partai Keadilan Sejahtera 0 Arif Jaya Saputra foto Arif Jaya Saputra
26 Kab. Bojonegoro 1 Partai Keadilan Sejahtera 0 Dania Novitasari foto Dania Novitasari
27 Kab. Bojonegoro 1 Partai Keadilan Sejahtera 0 Mochammad Arifin Nachnuddin foto Mochammad Arifin Nachnuddin
28 Kab. Bojonegoro 1 Partai Keadilan Sejahtera 0 Sugiyono foto Sugiyono
29 Kab. Bojonegoro 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Bayu Satya foto Bayu Satya
30 Kab. Bojonegoro 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Widjianto foto Widjianto
31 Kab. Bojonegoro 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Budi Irawanto foto Budi Irawanto
32 Kab. Bojonegoro 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Sri Qomariyah foto Sri Qomariyah
33 Kab. Bojonegoro 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Sukat foto Sukat
34 Kab. Bojonegoro 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Rahma Azizah Setyowati foto Rahma Azizah Setyowati
35 Kab. Bojonegoro 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Rukmiyati foto Rukmiyati
36 Kab. Bojonegoro 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Handri Suprapto foto Handri Suprapto
37 Kab. Bojonegoro 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Matnawi foto Matnawi
38 Kab. Bojonegoro 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Agung Handoyo foto Agung Handoyo
39 Kab. Bojonegoro 1 Partai Golongan Karya 0 Pujianto foto Pujianto
40 Kab. Bojonegoro 1 Partai Golongan Karya 0 Sigit Kushariyanto foto Sigit Kushariyanto
41 Kab. Bojonegoro 1 Partai Golongan Karya 0 Eko Setiyawan foto Eko Setiyawan
42 Kab. Bojonegoro 1 Partai Golongan Karya 0 Siswinayue foto Siswinayue
43 Kab. Bojonegoro 1 Partai Golongan Karya 0 Nur Khasanah foto Nur Khasanah
44 Kab. Bojonegoro 1 Partai Golongan Karya 0 Diana Hargianti foto Diana Hargianti
45 Kab. Bojonegoro 1 Partai Golongan Karya 0 Lisa Mei Sandra foto Lisa Mei Sandra
46 Kab. Bojonegoro 1 Partai Golongan Karya 0 Adang Pudji Ahmad foto Adang Pudji Ahmad
47 Kab. Bojonegoro 1 Partai Golongan Karya 0 Imam Saichu foto Imam Saichu
48 Kab. Bojonegoro 1 Partai Golongan Karya 0 Andrianto Prabowo foto Andrianto Prabowo
49 Kab. Bojonegoro 1 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Anam Warsito foto Anam Warsito
50 Kab. Bojonegoro 1 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Neny Nurlaily foto Neny Nurlaily
51 Kab. Bojonegoro 1 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Sudiyono foto Sudiyono
52 Kab. Bojonegoro 1 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Wiji Santoso foto Wiji Santoso
53 Kab. Bojonegoro 1 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Titis Pragas Ismaliya foto Titis Pragas Ismaliya
54 Kab. Bojonegoro 1 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Ahmad Irfansyah foto Ahmad Irfansyah
55 Kab. Bojonegoro 1 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Edy Sunarto foto Edy Sunarto
56 Kab. Bojonegoro 1 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Soelihati foto Soelihati
57 Kab. Bojonegoro 1 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Abi Maulana foto Abi Maulana
58 Kab. Bojonegoro 1 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Hamim foto Hamim
59 Kab. Bojonegoro 1 Partai Demokrat 0 Sukur Priyanto foto Sukur Priyanto
60 Kab. Bojonegoro 1 Partai Demokrat 0 Endang Sukowati foto Endang Sukowati
61 Kab. Bojonegoro 1 Partai Demokrat 0 Soenandar Hadi Priyanto foto Soenandar Hadi Priyanto
62 Kab. Bojonegoro 1 Partai Demokrat 0 Dadik Irwan Santosa foto Dadik Irwan Santosa
63 Kab. Bojonegoro 1 Partai Demokrat 0 Siti Sunariyah foto Siti Sunariyah
64 Kab. Bojonegoro 1 Partai Demokrat 0 M. Yasin foto M. Yasin
65 Kab. Bojonegoro 1 Partai Demokrat 0 Abdul Mukron foto Abdul Mukron
66 Kab. Bojonegoro 1 Partai Demokrat 0 Betty Yuni Astutik foto Betty Yuni Astutik
67 Kab. Bojonegoro 1 Partai Demokrat 0 Sukirno foto Sukirno
68 Kab. Bojonegoro 1 Partai Demokrat 0 Suhartono foto Suhartono
69 Kab. Bojonegoro 1 Partai Amanat Nasional 0 Kafrawi foto Kafrawi
70 Kab. Bojonegoro 1 Partai Amanat Nasional 0 Ema Sobarina foto Ema Sobarina
71 Kab. Bojonegoro 1 Partai Amanat Nasional 0 Bambang Subiono foto Bambang Subiono
72 Kab. Bojonegoro 1 Partai Amanat Nasional 0 Ratna Navi Putri Rizqi foto Ratna Navi Putri Rizqi
73 Kab. Bojonegoro 1 Partai Amanat Nasional 0 Gendut Suharso foto Gendut Suharso
74 Kab. Bojonegoro 1 Partai Amanat Nasional 0 Raden Lukman Wafi foto Raden Lukman Wafi
75 Kab. Bojonegoro 1 Partai Amanat Nasional 0 Nur Hamid foto Nur Hamid
76 Kab. Bojonegoro 1 Partai Amanat Nasional 0 Siti Fitria Nurjanah foto Siti Fitria Nurjanah
77 Kab. Bojonegoro 1 Partai Amanat Nasional 0 Joko Adi Sunaryo foto Joko Adi Sunaryo
78 Kab. Bojonegoro 1 Partai Amanat Nasional 0 Eni Sri Handayani foto Eni Sri Handayani
79 Kab. Bojonegoro 1 Partai Persatuan Pembangunan 0 Meyke Lelyanasari foto Meyke Lelyanasari
80 Kab. Bojonegoro 1 Partai Persatuan Pembangunan 0 Samsul H foto Samsul H
81 Kab. Bojonegoro 1 Partai Persatuan Pembangunan 0 Nidhomatum Mr foto Nidhomatum Mr
82 Kab. Bojonegoro 1 Partai Persatuan Pembangunan 0 Dewi Hastuti foto Dewi Hastuti
83 Kab. Bojonegoro 1 Partai Persatuan Pembangunan 0 Endang Hariyati foto Endang Hariyati
84 Kab. Bojonegoro 1 Partai Persatuan Pembangunan 0 Mohammad Zainul Mustofa foto Mohammad Zainul Mustofa
85 Kab. Bojonegoro 1 Partai Persatuan Pembangunan 0 Setya Wahyuningsih foto Setya Wahyuningsih
86 Kab. Bojonegoro 1 Partai Persatuan Pembangunan 0 Ali Anwar foto Ali Anwar
87 Kab. Bojonegoro 1 Partai Persatuan Pembangunan 0 Agus Bustomi foto Agus Bustomi
88 Kab. Bojonegoro 1 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Kencono Mahardhiko foto Kencono Mahardhiko
89 Kab. Bojonegoro 1 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Agus Loestiono foto Agus Loestiono
90 Kab. Bojonegoro 1 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Bambang Budiarto foto Bambang Budiarto
91 Kab. Bojonegoro 1 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Moh. Abdul Jalal foto Moh. Abdul Jalal
92 Kab. Bojonegoro 1 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Firman Arifianto foto Firman Arifianto
93 Kab. Bojonegoro 1 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Achmad Sri Yanto foto Achmad Sri Yanto
94 Kab. Bojonegoro 1 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Mutia Farida foto Mutia Farida
95 Kab. Bojonegoro 1 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Hari Sudarwati foto Hari Sudarwati
96 Kab. Bojonegoro 1 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Andri Widayat foto Andri Widayat
97 Kab. Bojonegoro 1 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Sukini foto Sukini
98 Kab. Bojonegoro 1 Partai Bulan Bintang 0 Siti Nurul Hidayatin foto Siti Nurul Hidayatin
99 Kab. Bojonegoro 1 Partai Bulan Bintang 0 Ainur Rofiq foto Ainur Rofiq
100 Kab. Bojonegoro 1 Partai Bulan Bintang 0 Yasin foto Yasin
101 Kab. Bojonegoro 1 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Syamsul Huda foto Syamsul Huda
102 Kab. Bojonegoro 1 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Novi Trias Tutik foto Novi Trias Tutik
103 Kab. Bojonegoro 1 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Mashudi foto Mashudi
104 Kab. Bojonegoro 1 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Agung Nur Prasetyo Nugroho foto Agung Nur Prasetyo Nugroho
105 Kab. Bojonegoro 1 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Angga Ardiansya foto Angga Ardiansya
106 Kab. Bojonegoro 1 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Soetikno foto Soetikno
107 Kab. Bojonegoro 1 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Dimas Agung Aji Wicaksono foto Dimas Agung Aji Wicaksono
108 Kab. Bojonegoro 1 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Ayik Mufliana foto Ayik Mufliana
109 Kab. Bojonegoro 1 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Nurul Qomariah foto Nurul Qomariah
110 Kab. Bojonegoro 1 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Muhammad Edy Susanto foto Muhammad Edy Susanto