Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2014

No Provinsi Dapil Partai Urutan Nama LP Foto  
1 Kab. Kapuas 5 Partai Nasdem 0 Bagus Frendi Pradana foto Bagus Frendi Pradana
2 Kab. Kapuas 5 Partai Nasdem 0 Charma Irawan foto Charma Irawan
3 Kab. Kapuas 5 Partai Nasdem 0 Rensina foto Rensina
4 Kab. Kapuas 5 Partai Nasdem 0 Darmawan foto Darmawan
5 Kab. Kapuas 5 Partai Nasdem 0 Zainuddin foto Zainuddin
6 Kab. Kapuas 5 Partai Nasdem 0 Yunita Karmila foto Yunita Karmila
7 Kab. Kapuas 5 Partai Nasdem 0 Iwan Gunawan foto Iwan Gunawan
8 Kab. Kapuas 5 Partai Nasdem 0 Norhalimah foto Norhalimah
9 Kab. Kapuas 5 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Muhammad Noor foto Muhammad Noor
10 Kab. Kapuas 5 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Razikin foto Razikin
11 Kab. Kapuas 5 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Masriah foto Masriah
12 Kab. Kapuas 5 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Linda foto Linda
13 Kab. Kapuas 5 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Zainal Makmur foto Zainal Makmur
14 Kab. Kapuas 5 Partai Kebangkitan Bangsa 0 St. Jahrah foto St. Jahrah
15 Kab. Kapuas 5 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Husaini foto Husaini
16 Kab. Kapuas 5 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Bahruni foto Bahruni
17 Kab. Kapuas 5 Partai Keadilan Sejahtera 0 Tuha Putra foto Tuha Putra
18 Kab. Kapuas 5 Partai Keadilan Sejahtera 0 M. Rosihan Anwar foto M. Rosihan Anwar
19 Kab. Kapuas 5 Partai Keadilan Sejahtera 0 Hasanudin foto Hasanudin
20 Kab. Kapuas 5 Partai Keadilan Sejahtera 0 Eva Lestari foto Eva Lestari
21 Kab. Kapuas 5 Partai Keadilan Sejahtera 0 Sri Rahayu foto Sri Rahayu
22 Kab. Kapuas 5 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Murniwaty foto Murniwaty
23 Kab. Kapuas 5 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Mariana foto Mariana
24 Kab. Kapuas 5 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Grace Praskilla Aden foto Grace Praskilla Aden
25 Kab. Kapuas 5 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Irawaty foto Irawaty
26 Kab. Kapuas 5 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Robert Linuh Gerung foto Robert Linuh Gerung
27 Kab. Kapuas 5 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Suara S. Ayong foto Suara S. Ayong
28 Kab. Kapuas 5 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Franco B. Dehen foto Franco B. Dehen
29 Kab. Kapuas 5 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Yetro Sakarias foto Yetro Sakarias
30 Kab. Kapuas 5 Partai Golongan Karya 0 Hairun Nisa foto Hairun Nisa
31 Kab. Kapuas 5 Partai Golongan Karya 0 Arden Brahim foto Arden Brahim
32 Kab. Kapuas 5 Partai Golongan Karya 0 Ida Lampang foto Ida Lampang
33 Kab. Kapuas 5 Partai Golongan Karya 0 Fridol Suan foto Fridol Suan
34 Kab. Kapuas 5 Partai Golongan Karya 0 Kandake Bela A. Djailani foto Kandake Bela A. Djailani
35 Kab. Kapuas 5 Partai Golongan Karya 0 Setia Budi foto Setia Budi
36 Kab. Kapuas 5 Partai Golongan Karya 0 Ali Surakhman foto Ali Surakhman
37 Kab. Kapuas 5 Partai Golongan Karya 0 Herlita Kristiani foto Herlita Kristiani
38 Kab. Kapuas 5 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Nordin foto Nordin
39 Kab. Kapuas 5 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Supenpri foto Supenpri
40 Kab. Kapuas 5 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Rayani foto Rayani
41 Kab. Kapuas 5 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Aliansyah Noor foto Aliansyah Noor
42 Kab. Kapuas 5 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Atie foto Atie
43 Kab. Kapuas 5 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Ayani foto Ayani
44 Kab. Kapuas 5 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Melisa foto Melisa
45 Kab. Kapuas 5 Partai Demokrat 0 Karya Yetsi foto Karya Yetsi
46 Kab. Kapuas 5 Partai Demokrat 0 Nanie foto Nanie
47 Kab. Kapuas 5 Partai Demokrat 0 Etik Widyawati foto Etik Widyawati
48 Kab. Kapuas 5 Partai Demokrat 0 Selpi foto Selpi
49 Kab. Kapuas 5 Partai Demokrat 0 During Manjin foto During Manjin
50 Kab. Kapuas 5 Partai Demokrat 0 Djamantas Damanik foto Djamantas Damanik
51 Kab. Kapuas 5 Partai Demokrat 0 Dody Tisna Amijaya Silam foto Dody Tisna Amijaya Silam
52 Kab. Kapuas 5 Partai Amanat Nasional 0 Rony foto Rony
53 Kab. Kapuas 5 Partai Amanat Nasional 0 Indah Ayu Lestari foto Indah Ayu Lestari
54 Kab. Kapuas 5 Partai Amanat Nasional 0 Riza Wardati foto Riza Wardati
55 Kab. Kapuas 5 Partai Amanat Nasional 0 Muslim Hairani foto Muslim Hairani
56 Kab. Kapuas 5 Partai Amanat Nasional 0 Badian foto Badian
57 Kab. Kapuas 5 Partai Amanat Nasional 0 Abdul Khair foto Abdul Khair
58 Kab. Kapuas 5 Partai Amanat Nasional 0 Agus Sahriah foto Agus Sahriah
59 Kab. Kapuas 5 Partai Amanat Nasional 0 Wieltukas Anggen Se foto Wieltukas Anggen Se
60 Kab. Kapuas 5 Partai Persatuan Pembangunan 0 Hartati foto Hartati
61 Kab. Kapuas 5 Partai Persatuan Pembangunan 0 Martinah Van Halen foto Martinah Van Halen
62 Kab. Kapuas 5 Partai Persatuan Pembangunan 0 Juhriah foto Juhriah
63 Kab. Kapuas 5 Partai Persatuan Pembangunan 0 Maulani foto Maulani
64 Kab. Kapuas 5 Partai Persatuan Pembangunan 0 M. Noor foto M. Noor
65 Kab. Kapuas 5 Partai Persatuan Pembangunan 0 Mustafa Helmi foto Mustafa Helmi
66 Kab. Kapuas 5 Partai Persatuan Pembangunan 0 Harto Bintoro foto Harto Bintoro
67 Kab. Kapuas 5 Partai Persatuan Pembangunan 0 Mahrubi foto Mahrubi
68 Kab. Kapuas 5 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Setu foto Setu
69 Kab. Kapuas 5 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Noor Mega foto Noor Mega
70 Kab. Kapuas 5 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Asriyani foto Asriyani
71 Kab. Kapuas 5 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Wahidah foto Wahidah
72 Kab. Kapuas 5 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Ewaldianson foto Ewaldianson
73 Kab. Kapuas 5 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Lawin foto Lawin
74 Kab. Kapuas 5 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Gantar foto Gantar
75 Kab. Kapuas 5 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Ramba foto Ramba
76 Kab. Kapuas 5 Partai Bulan Bintang 0 Bahrudin foto Bahrudin
77 Kab. Kapuas 5 Partai Bulan Bintang 0 Asmuni Asran foto Asmuni Asran
78 Kab. Kapuas 5 Partai Bulan Bintang 0 Arkianto foto Arkianto
79 Kab. Kapuas 5 Partai Bulan Bintang 0 Mohamad Amin foto Mohamad Amin
80 Kab. Kapuas 5 Partai Bulan Bintang 0 Misriyati foto Misriyati
81 Kab. Kapuas 5 Partai Bulan Bintang 0 Lia Sutanty foto Lia Sutanty
82 Kab. Kapuas 5 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Gunawan. M foto Gunawan. M
83 Kab. Kapuas 5 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Agus Ruyani foto Agus Ruyani
84 Kab. Kapuas 5 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Kristiana Santara foto Kristiana Santara
85 Kab. Kapuas 5 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Heri Susanto foto Heri Susanto
86 Kab. Kapuas 5 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Nortis M. Gohong foto Nortis M. Gohong
87 Kab. Kapuas 5 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Meirada foto Meirada
88 Kab. Kapuas 5 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Naomy Anggen foto Naomy Anggen
89 Kab. Kapuas 5 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Sangkuwung foto Sangkuwung