Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2014

No Provinsi Dapil Partai Urutan Nama LP Foto  
1 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Nasdem 0 Dedy Yulianto Setiawan foto Dedy Yulianto Setiawan
2 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Nasdem 0 Ninik Suntari foto Ninik Suntari
3 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Nasdem 0 Sartono Abdul Fathoni foto Sartono Abdul Fathoni
4 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Nasdem 0 Indro Koeswidodo foto Indro Koeswidodo
5 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Nasdem 0 Sri Hariani foto Sri Hariani
6 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Nasdem 0 Beny Sulistiyanto foto Beny Sulistiyanto
7 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Siti Andanah foto Siti Andanah
8 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Suyoto foto Suyoto
9 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Bambang Supriadi foto Bambang Supriadi
10 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Puji Winarsih foto Puji Winarsih
11 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Maskur foto Maskur
12 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Mahfut Arifin foto Mahfut Arifin
13 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Keadilan Sejahtera 0 Komari foto Komari
14 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Keadilan Sejahtera 0 Indrias Susanti foto Indrias Susanti
15 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Keadilan Sejahtera 0 Mariatul Qibtiyah foto Mariatul Qibtiyah
16 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Keadilan Sejahtera 0 Rulik Lutfianti foto Rulik Lutfianti
17 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Keadilan Sejahtera 0 Muhammad Toha foto Muhammad Toha
18 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Keadilan Sejahtera 0 Suharlianto foto Suharlianto
19 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Adi Sumitro foto Adi Sumitro
20 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Widyastuti Evi Sevita Anggraeny foto Widyastuti Evi Sevita Anggraeny
21 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 M. Naziri foto M. Naziri
22 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Mariyadi foto Mariyadi
23 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Indarti foto Indarti
24 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Golongan Karya 0 Heru Wahyono foto Heru Wahyono
25 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Golongan Karya 0 Dody Martha Perwira foto Dody Martha Perwira
26 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Golongan Karya 0 Suryandari foto Suryandari
27 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Golongan Karya 0 Ima Fatmawati foto Ima Fatmawati
28 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Golongan Karya 0 Kateni foto Kateni
29 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Puji Rahayu foto Puji Rahayu
30 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Ghufron Ridlo'i foto Ghufron Ridlo'i
31 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Ririn Ambarwati foto Ririn Ambarwati
32 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Sukaiman foto Sukaiman
33 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Poniran foto Poniran
34 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Maulana Khusna Surindra foto Maulana Khusna Surindra
35 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Demokrat 0 Marjuki foto Marjuki
36 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Demokrat 0 Agus Budi Santoso foto Agus Budi Santoso
37 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Demokrat 0 Wiwik Norwiyani foto Wiwik Norwiyani
38 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Demokrat 0 Noorwanto foto Noorwanto
39 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Demokrat 0 Riyanto foto Riyanto
40 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Demokrat 0 Inggrita Afryna Marizsayanti foto Inggrita Afryna Marizsayanti
41 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Amanat Nasional 0 Sri Wuryani foto Sri Wuryani
42 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Amanat Nasional 0 Dian Dwi Cahyanti foto Dian Dwi Cahyanti
43 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Amanat Nasional 0 Herjuno Perwiro Sekti foto Herjuno Perwiro Sekti
44 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Amanat Nasional 0 Siti Nurul Hidayati foto Siti Nurul Hidayati
45 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Amanat Nasional 0 Sri Wahyuni foto Sri Wahyuni
46 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Amanat Nasional 0 Agus Mustofa Latief foto Agus Mustofa Latief
47 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Persatuan Pembangunan 0 Sarengat Tri Handoyo foto Sarengat Tri Handoyo
48 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Persatuan Pembangunan 0 Mariatun foto Mariatun
49 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Persatuan Pembangunan 0 Mukhamad Munirul Djanani foto Mukhamad Munirul Djanani
50 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Sudarmani foto Sudarmani
51 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Fatma Dhika Perdana foto Fatma Dhika Perdana
52 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Endriyani foto Endriyani
53 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Sunarto foto Sunarto
54 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Tina Liany foto Tina Liany
55 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Bulan Bintang 0 Erni Farodiani foto Erni Farodiani
56 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Munif Amrusdian foto Munif Amrusdian
57 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Nanang Wiyanto foto Nanang Wiyanto
58 JAWA TIMUR Kab. Ponorogo 5 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Yunita Nur Hikmah Sari foto Yunita Nur Hikmah Sari