Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2014

No Provinsi Dapil Partai Urutan Nama LP Foto  
1 Kota Mataram 5 Partai Nasdem 0 Sahabudin foto Sahabudin
2 Kota Mataram 5 Partai Nasdem 0 Abdul Hanan foto Abdul Hanan
3 Kota Mataram 5 Partai Nasdem 0 Naury Tindiasari foto Naury  Tindiasari
4 Kota Mataram 5 Partai Nasdem 0 Ahmad Lutfi foto Ahmad Lutfi
5 Kota Mataram 5 Partai Nasdem 0 Ida Fitriani foto Ida Fitriani
6 Kota Mataram 5 Partai Nasdem 0 Ahmad Zaelani foto Ahmad Zaelani
7 Kota Mataram 5 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Akhmad Saufi foto Akhmad Saufi
8 Kota Mataram 5 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Samsudin Sanip foto Samsudin Sanip
9 Kota Mataram 5 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Bion Hidayat foto Bion Hidayat
10 Kota Mataram 5 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Zulfaini foto Zulfaini
11 Kota Mataram 5 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Kartini Irwarni foto Kartini Irwarni
12 Kota Mataram 5 Partai Kebangkitan Bangsa 0 Zuhriaty Tri Pujiatni foto Zuhriaty Tri Pujiatni
13 Kota Mataram 5 Partai Keadilan Sejahtera 0 Abdul Hamid foto Abdul Hamid
14 Kota Mataram 5 Partai Keadilan Sejahtera 0 Masyar foto Masyar
15 Kota Mataram 5 Partai Keadilan Sejahtera 0 Maimunah foto Maimunah
16 Kota Mataram 5 Partai Keadilan Sejahtera 0 Parhan foto Parhan
17 Kota Mataram 5 Partai Keadilan Sejahtera 0 Nurlaila Haryanti foto Nurlaila Haryanti
18 Kota Mataram 5 Partai Keadilan Sejahtera 0 Isrin Toyib Hubaibi foto Isrin Toyib Hubaibi
19 Kota Mataram 5 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 I Gede Wiska foto I Gede Wiska
20 Kota Mataram 5 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Ruslan Efendi foto Ruslan Efendi
21 Kota Mataram 5 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Endang Kurniaty foto Endang Kurniaty
22 Kota Mataram 5 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Heni Yulistina Iriani foto Heni Yulistina Iriani
23 Kota Mataram 5 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Muhammad Husni foto Muhammad Husni
24 Kota Mataram 5 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 0 Ahmad Sadli foto Ahmad Sadli
25 Kota Mataram 5 Partai Golongan Karya 0 Ali Aswandi foto Ali Aswandi
26 Kota Mataram 5 Partai Golongan Karya 0 Mamnun foto Mamnun
27 Kota Mataram 5 Partai Golongan Karya 0 Dwi Yulimaniah foto Dwi Yulimaniah
28 Kota Mataram 5 Partai Golongan Karya 0 Agus Sutiyowandi foto Agus Sutiyowandi
29 Kota Mataram 5 Partai Golongan Karya 0 Isa Usnadi foto Isa Usnadi
30 Kota Mataram 5 Partai Golongan Karya 0 Munawir foto Munawir
31 Kota Mataram 5 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Muh. Nurrahmat foto Muh. Nurrahmat
32 Kota Mataram 5 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Abdul Sufyan Majid foto Abdul Sufyan Majid
33 Kota Mataram 5 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Bukran foto Bukran
34 Kota Mataram 5 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Herman foto Herman
35 Kota Mataram 5 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Veronika Novidianto Pratiwi foto Veronika Novidianto Pratiwi
36 Kota Mataram 5 Partai Gerakan Indonesia Raya 0 Indah Parliza foto Indah Parliza
37 Kota Mataram 5 Partai Demokrat 0 L. Hambali foto L. Hambali
38 Kota Mataram 5 Partai Demokrat 0 Bq. Aminatu Zohriah foto Bq. Aminatu Zohriah
39 Kota Mataram 5 Partai Demokrat 0 L. Ahmad Ishak foto L. Ahmad Ishak
40 Kota Mataram 5 Partai Demokrat 0 Fitria Mutiara Ramdhani foto Fitria Mutiara Ramdhani
41 Kota Mataram 5 Partai Demokrat 0 Burhanuddin foto Burhanuddin
42 Kota Mataram 5 Partai Demokrat 0 L. Herlan foto L. Herlan
43 Kota Mataram 5 Partai Amanat Nasional 0 Maad Adnan foto Maad Adnan
44 Kota Mataram 5 Partai Amanat Nasional 0 Hurulin foto Hurulin
45 Kota Mataram 5 Partai Amanat Nasional 0 Hamidah foto Hamidah
46 Kota Mataram 5 Partai Amanat Nasional 0 Zubaer foto Zubaer
47 Kota Mataram 5 Partai Amanat Nasional 0 Yunita Hadiyani foto Yunita Hadiyani
48 Kota Mataram 5 Partai Amanat Nasional 0 Adina Sari foto Adina Sari
49 Kota Mataram 5 Partai Persatuan Pembangunan 0 Sahrun foto Sahrun
50 Kota Mataram 5 Partai Persatuan Pembangunan 0 Akhmad Khulaifi foto Akhmad Khulaifi
51 Kota Mataram 5 Partai Persatuan Pembangunan 0 Ramli foto Ramli
52 Kota Mataram 5 Partai Persatuan Pembangunan 0 Saiful Wardi foto Saiful Wardi
53 Kota Mataram 5 Partai Persatuan Pembangunan 0 Puspa Maetasari foto Puspa Maetasari
54 Kota Mataram 5 Partai Persatuan Pembangunan 0 Atika Pebriana foto Atika Pebriana
55 Kota Mataram 5 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Sri Retno Nawang Wulan foto Sri Retno Nawang Wulan
56 Kota Mataram 5 Partai Hati Nurani Rakyat 0 I Made Darsi foto I Made Darsi
57 Kota Mataram 5 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Robyal Alsahasri foto Robyal Alsahasri
58 Kota Mataram 5 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Hamzah Al Husaini foto Hamzah Al Husaini
59 Kota Mataram 5 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Syaifullah foto Syaifullah
60 Kota Mataram 5 Partai Hati Nurani Rakyat 0 Harni Diah Pusporini foto Harni Diah Pusporini
61 Kota Mataram 5 Partai Bulan Bintang 0 Zulfikri foto Zulfikri
62 Kota Mataram 5 Partai Bulan Bintang 0 Heny Andriani Ady Puspita foto Heny Andriani Ady Puspita
63 Kota Mataram 5 Partai Bulan Bintang 0 Lalu Moh. T Hahir foto Lalu Moh. T Hahir
64 Kota Mataram 5 Partai Bulan Bintang 0 Muhamad Safawi foto Muhamad Safawi
65 Kota Mataram 5 Partai Bulan Bintang 0 Erni Jauhari foto Erni Jauhari
66 Kota Mataram 5 Partai Bulan Bintang 0 Jayadi foto Jayadi
67 Kota Mataram 5 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Sahidun foto Sahidun
68 Kota Mataram 5 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Masnu'ah foto Masnu'ah
69 Kota Mataram 5 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 I Ketut Taman foto I Ketut Taman
70 Kota Mataram 5 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Nihayah foto Nihayah
71 Kota Mataram 5 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0 Khairudin foto Khairudin